Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Směry studia

Oblast zájmu matematických biologů lze považovat za velice širokou a sahající na jedné straně od molekulární biologie až po společenstva organismů a ekosystémy a na druhé straně od čisté abstraktní matematiky až po aplikované programování. Z tohoto důvodu má termín matematická biologie zejména zastřešující význam a pro praktické účely a lepší orientaci studentů se obor rozpadá na tři směry, které reflektují naše zkušenosti v tomto oboru i obvyklé rozdělení užívané ve světě:

  • Zpracování a analýza biologických, genomických a proteomických dat;
  • Zpracování, analýza a modelování klinických, fyziologických a epidemiologických dat;
  • Zpracování, analýza a modelování environmentálních dat.

Specializace studia začíná volbou tématu bakalářské práce a zcela se rozvíjí v magisterském studiu.

Zpracování a analýza biologických, genomických a proteomických dat

Specializace reaguje na potřebu komplexního a invenčního zpracování narůstajícího množství stále složitějších biologických dat s přímou klinickou aplikací. V posledních několika desítkách let se analytická podpora výsledků biologického a klinického výzkumu stala nezbytnou součásti nejen vědeckých publikací, ale podmiňuje rovněž jejich reálnou aplikaci. Matematický biolog disponuje potřebným teoretickým vzděláním a představuje pro tuto oblast novou kvalitu odborníka. V rámci specializace se studenti zaměřují na stochastické a deterministické modelování, získávání a dolování informací a znalostí a na moderní metodiky analýzy dat (vícerozměrné modelování, robustní metody).

Zpracování, analýza a modelování klinických, fyziologických a epidemiologických dat

Pokroky v jakékoliv oblasti moderní medicíny, počínaje základním laboratorním výzkumem až po komplexní epidemiologické studie, jsou dnes neodmyslitelně spjaty s kvalitním zpracováním dat. Spolupráce mezi lékařem-výzkumníkem a analytikem dat často nezačíná až po provedení experimentu nebo studie, ale dlouho před tím, již v čase plánování a optimalizace. Z tohoto důvodu jsou dnes matematičtí biologové rovnocennými členy klinických výzkumných týmů s velkým vlivem na průběh i výsledky výzkumu. V širokých možnostech aplikace informatiky a analýzy dat ve zdravotnictví je možné vyčlenit několik specifických oblastí, jimž se lze v rámci oboru matematická biologie věnovat především:

  • Management klinických dat
  • Epidemiologie vážných chorob
  • Plánování, optimalizace hodnocení klinických studií
  • Zpracování, analýza a interpretace medicínských signálů a obrazů
  • Modelování fyziologických systémů

Zpracování, analýza a modelování environmentálních dat

Obecně můžeme environmentální informatiku definovat jako vědní obor, který využívá informačních a komunikačních technologií (ICT) na podporu trvale udržitelného rozvoje (TUR), tvorby a ochrany životního prostředí, poskytování informací o životním prostředí a rozhodování veřejné správy. EI je interdisciplinární vědní obor, který využívá poznatků z oblasti přírodovědných, technických i ekonomických věd, zejména biologie, chemie, geologie, geografie, matematiky a informatiky. Studenti matematické biologie mají možnost si v průběhu magisterského studia doplnit vzdělání v oblasti environmentální chemie a ekotoxikologie, aplikace geografických informačních systémů a ekologie. Diplomová práce může být zaměřena na projektovou dokumentaci, tvorbu environmentálních informačních systémů, zpracování environmentálních dat nebo modelování přírodních procesů.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU