Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Bakalářské práce

Jméno Datum
obhajoby
Název práce Vedoucí

Bílková, Anna

23.6.2014

Identifikace genů jejichž genová exprese predikuje odpověď na chemoterapii u karcinomu kolorekta stadia II

Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

Dufková, Tereza

23.6.2014

Metody rozpoznávání pro analýzu obrazových dat

RNDr. Eva Janoušová

Hostýnková, Ludmila

23.6.2014

Možnosti využití dat z nemocniční klinické praxe pro identifikaci a modelování doby do relapsu a progrese onkologických onemocnění

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Krpenská, Michaela

23.6.2014

Využití regulačních diagramů v monitoringu kvality zdravotního screeningu

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Mádrová, Markéta

23.6.2014

Predikční modely pro odpověď na neoadjuvantní chemoterapii u pacientů s karcinomem prsu

Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D.

Seňová, Viktória

23.6.2014

Analýza antropometrických charakteristik členů rodin v dlouhodobém sledování na základě databáze ELSPAC

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Volšička, Vít

23.6.2014

Fulltextové vyhledavání v medicínských textových zprávách

Ing. Milan Blaha, Ph.D.

Závala, Jan

23.6.2014

Vyloučení časově nekonzistentních fosílních záznamů při datování divergencí hrabošů

Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

Chvátalová, Iveta

13.6.2013

Analýza vlivu hemodynamické podpory u koní

prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

Jonasová, Klára

13.6.2013

Možnosti hodnocení kompetitivních rizik v observačních studiích

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Kůs, Radomír

13.6.2013

Deterministické modely v epidemiologii

Doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Reigl, Tomáš

13.6.2013

Optimalizace metody detekce změn v počtu kopií genů z dat DNA mikročipů

Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

Rosol, Lukáš

13.6.2013

Míry složitosti při analýze signálu EEG

Prof. Michalis Zervakis

Surgentová, Marta

13.6.2013

Výpočetní analýza proteinových tunelů

Mgr. Jan Brezovský, Ph.D.

Šenková, Adéla

13.6.2013

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Šilar, Jiří

13.6.2013

Detekce parametrů popisujících tvar T vlny signálu EKG a základní analýza vlastností těchto parametrů

Ing. Josef Halámek, CSc.

Šlinz, Petr

13.6.2013

Výběr indikačních taxonů pro jednotky lesnického typologického systému

Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.

Zemánková, Lenka

13.6.2013

Biologické indikátory revitalizace vodních toků

Mgr. Karel Brabec, Ph.D.

Baranová, Jana

12.6.2013

Bayesovské modelování zátěže populace zhoubnými nádorovými onemocněními

RNDr. Ondřej Májek

Bartošová, Eva

12.6.2013

Statistické zpracování výstupů dlouhodobého monitoringu na observatoři Košetice

Mgr. Jiří Kalina

Benešová, Klára

12.6.2013

Odhady relativního přežití pacientů po PCI

RNDr. Simona Littnerová

Feigler, Igor

12.6.2013

Časově frekvenční analýza signálu EKG

Prof. Michalis Zervakis

Glosová, Pavla

12.6.2013

Zjištění prostorové struktury typologických snímků lesní vegetace

Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.

Hašková, Šárka

12.6.2013

Stochastické metody pro hodnocení rozlišovacích schopností nových biochemických ukazatelů u kardiovaskulárních onemocnění

RNDr. Simona Littnerová

Jaroň, Kamil

12.6.2013

Genomické ostrovy v genomu plísně asociované se syndromem bílých nosů

Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

Kovalčíková, Petra

12.6.2013

Hodnocení opakovaného výskytu sledované události v čase

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Kozáková, Zuzana

12.6.2013

Environmentální charakteristika zimovišť netopýrů se zvýšeným výskytem geomykózy

Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

Svoboda, Michal

12.6.2013

Analýza rizikových faktorů pro rehospitalizaci a úmrtí z kardiovaskulárních příčin u konsekutivně sledovaných pacientů po akutním srdečním selhání

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Szolgayová, Zuzana

12.6.2013

Design laboratorního experimentu pro fylogenetickou rekonstrukci vybraných genů u netopýrů s geomykózou

Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

Vyškovský, Roman

12.6.2013

Predikce časových řad pomocí umělých neuronových sítí

Ing. Milan Blaha, Ph.D.

Kyselová, Ina 4.9.2012 Analýza asociací parazitárních společenstev, potravních a behaviorálních dat u populace orangutanů RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Brožová, Lucie 21.6.2012 Metody hodnocení genetických asociačních studií RNDr. Michaela Cvanová
Čápková, Lenka 21.6.2012 Časový vývoj regionálních trendů onkologických onemocnění v České republice Mgr. Radka Štěpánová
Hanáková, Barbora 21.6.2012 Studium exprese genů specifických pro BRAF mutantní nádory kolorekta napříč různými částmi tlustého střeva u časných stupňů vývoje karcinomu Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Chloupková, Renata  21.6.2012 Význam charakteru říčních koridorů pro životní strategie bezobratlých živočichů ve vodních tocích Mgr. Karel Brabec, Ph.D.
Krupková, Lenka 21.6.2012 Prostorové modelování vegetace na základě bioklimatických dat Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.
Kučerová, Michaela 21.6.2012 Funkce pobřežní vegetace při tlumení antropogenních tlaků na říční ekosystémy Mgr. Karel Brabec, Ph.D.
Kupčák, Kryštof 21.6.2012 Řešení problému missing values v klinických registrech RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.
Luterová, Andrea 21.6.2012 Modely dynamiky nádorových onemocnění prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Macháčková, Zita 21.6.2012 Hodnocení nákladové efektivity programů prevence zhoubných nádorů RNDr. Ondřej Májek
Malcová, Petra 21.6.2012 Modelování acidifikace lesních půd se zahrnutím neurčitostí prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Ngo, Ondřej 21.6.2012 Indikátory kvality v programu screeningu kolorektálního karcinomu RNDr. Ondřej Májek
Panáčková, Lucie 21.6.2012 Statistické modely pro hodnocení ekologického stavu stojatých vod pomocí fytobentosu RNDr. Simona Littnerová
Svobodová, Ivana 21.6.2012 Nástroje regresní diagnostiky v analýze přežití RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Černá, Kateřina 14.2.2012 Metody pro odhad celoživotního rizika zhoubných nádorových onemocnění RNDr. Ondřej Májek
Antonova, Mariya 10.6.2011 Modely predikující incidenci zhoubných nádorů na příkladu zhoubného melanomu v ČR doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.
Boudová, Petra 10.6.2011 Stochastické modely predikující výsledky léčby chronické myeloidní leukémie RNDr. Jan Mužík, Ph.D.
Dluhoš, Petr 10.6.2011 Metaheuristické optimalizační metody pro registraci obrazů z magnetické rezonance Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Hroch, Martin 10.6.2011 Využití počítačové simulace společenstev v analýze biodiverzity RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Jakubcová, Eva 10.6.2011 Stochastické modely v hodnocení mortality a přežití pacientů s akutním srdečním selháním RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Malá, Barbora 10.6.2011 Deformační modely v algoritmech pro prostorovu normalizaci MR obrazů mozku Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Moravec, Jiří 10.6.2011 Populační historie virů způsobujících vzteklinu Mgr. Natália Martínková, Ph.D.
Puczoková, Lenka 10.6.2011 Genetické faktory u systémového lupus erythematosus: review literatury a metaanalýza prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Tischler, Jakub 10.6.2011 Predikce vlivu aminokyselinové substituce na funkci proteinu Mgr. Antonín Pavelka
Uher, Michal 10.6.2011 Parametrické modely v analýze přežití RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Záleská, Kateřina 10.6.2011 Klasifikace obrazů pomocí umělých neuronových sítí Ing. Milan Blaha, Ph.D.
Procházková, Blanka 8.2.2011 Statistické metody pro klasifikaci kvality dat v hematologických klinických registrech RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.
Jarošová, Eva 13.9.2010 Kompartmentový model dynamiky onkologických onemocnění prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Adamu, Zdeňka 15.6.2010 Stanovení parametrů křivky krevního tlaku pro řízení ventilace při anestézii u koní prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Gardavská, Anna 15.6.2010 Matematické modelování biodegradačních procesů prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Hardynová, Kristýna 15.6.2010 Prostorové modelování koncentrace těžkých kovů a jejich vliv na vegetaci Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.
Chlupová, Kateřina 15.6.2010 Metody populačního hodnocení přežití RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Imrichová, Hana 15.6.2010 Možnosti propojení výsledků genomických experimentů s gene ontology online databázemi pro tvorbu metabolických sítí Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Janotová, Andrea 15.6.2010 Analýza ChIp-čipů - současné metody a jejich porovnání na modelovém příkladu u nádorů Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Jirčíková, Jitka 15.6.2010 Metody detekce Q-T intervalu ze signálu EKG Ing. Pavel Jurák, CSc.
Kraková, Martina 15.6.2010 Predikce výskytu a abundance vybraných taxonů vodních bezobratlých v tekoucích vodách Mgr. Karel Brabec, Ph.D.
Kuhn, Matyáš 15.6.2010 Matematické modelování deformací tkání v MRI obrazech Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Novotná, Markéta 15.6.2010 Počítačové modelování znečistění v přírodě s využitím Maple prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Poledník, Martin 15.6.2010 Metody strojového učení pro analýzu MR obrazů mozku Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Štěrba, Roman Richard 15.6.2010 Bioklimatické modelování Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.
Bayerlová, Michaela 17.6.2009 Co-evolution of arenaviruses and their hosts Mgr. Natália Martínková, Ph.D.
Hloušková, Petra 17.6.2009 Aplikace metod analýzy přežití v hodnocení dat DNA mikročipů RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Ježíková, Zuzana 17.6.2009 Modelování v říční sítí (Modelování distribuce a osudu polutantů v aquatických ekosystémech - prostorové modelování, box modely, GIS) RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Kalábová, Tereza 17.6.2009 Výběr příznaků pro klasifikaci jedinců řádu třásnokřídlí prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Krečmerová, Pavlína 17.6.2009 Extrakce geometrických parametrů buněk ve 2-D obrazech z optické mikroskopie Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Malúšková, Denisa 17.6.2009 Analýza kompetitivních rizik v analýze přežití RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Maša, Vojtěch 17.6.2009 Identifikace profilu zdrojů kontaminace pomocí moderních matematických metod RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Mertová, Jiřina 17.6.2009 Vyhodnocení metod detekce a analýzy vysokofrekvenčních oscilací v intrakraniálním EEG záznamu u pacientů s farmakorezistentní epilepsií Ing. Jiří Janeček
Pěchotová, Barbora 17.6.2009 Srovnání klasifikačních metod pro aplikaci na biologických datech Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.
Svačinová, Jana 17.6.2009 Časově-frekvenční transformace odezvy kardiovaskulárního systému na podráždění prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Svobodová, Anna 17.6.2009 Modelování distribuce a osudu perzistentních organických polutantů ve vegetaci Mgr. Jiří Komprda, Ph.D.
Švihálková, Hana 17.6.2009 Detekce a analýza odlehlých bodů (outliers) v datech klinických registrů RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.
Švomová, Marie 17.6.2009 Kritická validace modelů využívaných k odhadu glomerulární filtrace s ohledem na jejich využitelnost v onkologické klinické praxi doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.
Zoľáková, Alena 17.6.2009 Metody pro hodnocení dodržení klinických protokolů v oblasti protinádorové chemoterapie RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.
Brázda, Štěpán 10.6.2008 Návrh informačního systému pro zpracování dat environmentálního monitoringu RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
Cvanová, Michaela 10.6.2008 Epidemiologie komplexních chorob – metodologie analýz mezigenových vztahů a vztahů mezi genetickými faktory a prostředím RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Holubová, Kamila 10.6.2008 Stochastické predikční metody v analýze přežití RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Ihnatová, Ivana 10.6.2008 Metody meta-analýzy výsledků CGH, expresních a microRNA array studií. Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Janoušová, Eva 10.6.2008 Statistické metody segmentace v MRI obrazech mozku Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Jánová, Ivana 10.6.2008 Metody meta-analýzy v onkologickém výzkumu RNDr. Eva Gelnarová
Littnerová, Simona 10.6.2008 Mnohorozměrné statistické metody v hodnocení interakcí biologických společenstev a prostředí RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Pernicová, Tereza 10.6.2008 Metody meta-analýzy v onkologickém výzkumu RNDr. Eva Gelnarová
Pongrácová, Marcela 10.6.2008 Statistické metody genetické epidemiologie RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Štěpánová, Radka 10.6.2008 Disease mapping RNDr. Eva Gelnarová
Kadlecová, Pavla 19.6.2007 Zásady správného managementu dat v klinickém hodnocení léčiv Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.
Kohút, Lukáš 19.6.2007 Využití nástrojů GIS v hodnocení ekologických rizik RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Košťálová, Tereza 19.6.2007 Srovnání Mayfieldovy metody a analýzy přežívání v hodnocení hnízdní úspešnosti ptáků RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D.
Kulaviak, Jakub 19.6.2007 Informační systém komponent pro optickou mikroskopii doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
Májek, Ondřej 19.6.2007 Využití standardních indikátorů k hodnocení kvality národního programu screeningu karcinomu prsu Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.
Klapka, Radim 24.9.2004 Metoda FISH ve vysokorozlišovací cytometrii Mgr. Miroslav Vařecha, Ph.D.
Neuvirtová, Lucie  1.7.2004 Epidemiologie závažných onemocnění RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Šlégrová, Zuzana 1.7.2004 Analýza dat MRI pro prediktivní hodnocení vývoje roztroušené sklerózy Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.
Štícha, Michal 1.7.2004 Vývoj modelu hodnotícího vliv proteino-energetické malnutrice na vývoj vážně nemocných pacientů doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.
Talianová, Martina 1.7.2004 Mechanizmy evoluce pohlavních systémů RNDr. Roman Hobza, Ph.D.
Ovesná, Petra 21.5.2003 Systém AB0 v lidských kostech Mgr. Jana Benešová

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU