Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Diplomové práce

Jméno Datum
obhajoby
Název práce Vedoucí
Brožová, Lucie 18.6.2015 Analýza genových interakcí na základě mikročipů a CGH čipů a jejich využití jako prediktorů u pacientů s mnohočetným myelomem RNDr. Michaela Cvanová
Čápková, Lenka 18.6.2015 Parametrické a semi-parametrické modely odhadu přežití do relapsu z genových expresních dat u pacientů s karcinomem kolorekta Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Feigler, Igor 18.6.2015 Kalibrace simulačního modelu přirozeného průběhu onemocnění kolorektálním karcinomem RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Hašková, Šárka 18.6.2015 Stochastické metody pro reklasifikaci v kardiologii RNDr. Simona Littnerová
Jaroň, Kamil 18.6.2015 Simulace smíšené genetické informace pomocí Fisherova spojovacího modelu Stuart J.E. Baird, Ph.D.
Kovalčíková, Petra 18.6.2015 Hodnocení kvality onkologické péče s využitím dat z nemocniční klinické praxe RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Vyškovský, Roman 18.6.2015 Využití neuronových sítí pro klasifikaci obrazů mozku v neurovědním výzkumu RNDr. Eva Janoušová
Kupčák, Kryštof 18.6.2015 Metody pro optimalizaci procesu předzpracování biomedicínských dat Ing. Milan Blaha, Ph.D.
Kyselová, Ina 18.6.2015 Metodické aspekty měření struktury ekologického prostoru ptačích společenstev RNDr. David Hořák, Ph.D.
Svoboda, Michal 18.6.2015 Predikce rehospitalizací po srdečním selhání RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Šilar, Jiří 18.6.2015 Reprodukovatelnost a klinický přínos parametrů popisujících tvar T vlny v EKG signálu Ing. Josef Halámek, CSc.
Zemánková, Lenka 18.6.2015 Reakce společenstev makrozoobentosu na revitalizace malých toků Mgr. Karel Brabec, Ph.D.
Hanáková, Barbora

20.6.2014

Heterogenita KRAS mutantních nádorů kolorekta z pohledu genové exprese Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Krupková, Lenka

20.6.2014

Prostorové modelování vegetační skladby na území střední Evropy v období posledního glaciálu Mgr. Klára Komprdová, Ph.D
Kučerová, Michaela

20.6.2014

Analýza vazby makrozoobentosu na charakter říčních koridorů Mgr. Karel Brabec, Ph.D.
Macháčková, Zita

20.6.2014

Mikrosimulační modely v hodnocení nákladové efektivity preventivních programů RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Malcová, Petra

20.6.2014

Modelování znečistění životního prostředí v lesích se zahrnutím neurčitostí prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Ngo, Ondřej

20.6.2014

Hodnocení dopadu programů screeningu zhoubných nádorů RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Panáčková, Lucie

20.6.2014

Rizikové faktory alergií u dětí RNDr. Simona Littnerová
Svobodová, Ivana

20.6.2014

Hodnocení časově závislých proměnných v epidemiologii zhoubných nádorů RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Uher, Michal

20.6.2014

Využití dat z nemocniční klinické praxe pro analýzu přežití pacientů s nádorovým onemocněním RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Antonova, Mariya 17.6.2013 Modely predikce incidence a prevalence zhoubných nádorů a jejich validace doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Boudová, Petra 17.6.2013 Současné metody hodnocení výsledků léčby chronické myeloidní leukémie RNDr. Jan Mužík, Ph.D.
Dluhoš, Petr 17.6.2013 Multirezoluční výběr příznaků pro rozpoznávání v obrazech mozku z magnetické rezonance Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Gardavská, Anna 17.6.2013 Modelování čištění komunálních odpadních vod prof. Ing. Jiří Hřebíček, CSc.
Hroch, Martin 17.6.2013 Simulace biodiverzity společenstev makrozoobentosu a jeho srovnání s reálnými daty biomonitoringu RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Jakubcová, Eva 17.6.2013 Rizikové skóre pro roční mortalitu a výskyt závažných kardiovaskulárních příhod u pacientů hospitalizovaných po akutním srdečním selhání RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Jarošová, Eva 17.6.2013 Stanovení parametrů kompartmentového modelu dynamiky onkologických onemocnění prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Malá, Barbora 17.6.2013 Klasifikace komponent získaných z dat funkční magnetické rezonance pomocí analýzy nezávislých komponent Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Moravec, Jiří 17.6.2013 Fylogeografie virů způsobujících vzteklinu Mgr. Natália Martínková, Ph.D.
Puczoková, Lenka 17.6.2013 Zobecněná syntéza poznatků o účinnosti kolonoskopie při prevenci kolorektálního karcinomu RNDr. Ondřej Májek
Záleská, Kateřina 17.6.2013 Predikce délky přežití onkologických pacientů pomocí umělých neuronových sítí Ing. Milan Blaha
Adamu, Zdeňka 20.6.2012 Stanovení hemodynamických parametrů kardiovaskulární soustavy koní prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Hloušková, Petra 20.6.2012 Použití Coxova modelu pro predikci přežití onkologických pacientů z molekulárně-biologických dat RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Chlupová, Kateřina 20.6.2012 Modely s podílem vyléčených pacientů v analýze přežití onkologických pacientů RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Imrichová, Hana 20.6.2012 Porovnání podtypů nádoru kolorekta s podtypy nádoru prsu na základě korelace genových expresních profilů Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Janotová, Andrea 20.6.2012 Genové interakční sítě a jejich využití v odkrývání heterogenity nádoru kolorekta Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Ježíková, Zuzana 20.6.2012 Prostorové modelování biotických indexů v říčních sítích RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Jirčíková, Jitka 20.6.2012 Detekce parametrů vlny T z vícesvodového signálu EKG Ing. Pavel Jurák, CSc.
Kraková, Martina 20.6.2012 Makrozoobentos jako indikátor kombinovaného stresu fluviálních ekosystémů: dopady zemědělského využití v povodích toků České republiky Mgr. Karel Brabec, Ph.D.
Kuhn, Matyáš 20.6.2012 Rozpoznávání vizuálních podnětů z obrazových dat funkční magnetické rezonance Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Novotná, Markéta 20.6.2012 Modely přestupu těžkých kovů do rostlin Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.
Malúšková, Denisa 14.2.2012 Vícestavové modely v onkologii a hemato-onkologii RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Mertová, Jiřina 14.2.2012 Dlouhodobé predikce hlavních epidemiologických charakteristik nádorových onemocnění v ČR RNDr. Ondřej Májek
Svobodová, Anna 14.2.2012 Dynamický model distribuce perzistentních organických polutantů (POPs) ve vegetaci na území České republiky Mgr. Jiří Komprda, Ph.D.
Švomová, Marie 14.2.2012 Vícerozměrná regresní analýza modelů využívaných k odhadu glomerulární filtrace s ohledem na jejich využitelnost v onkologické klinické praxi doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.
Bayerlová, Michaela 13.6.2011 Evoluce struktury proteinů vápníkových kanálů Mgr. Natália Martínková, Ph.D.
Holubová, Kamila 13.6.2011 Modelování rizikové funkce v populačním hodnocení přežití RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Jánová, Ivana 13.6.2011 Experimentální design klinických studií v kardiologii RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Kalábová, Tereza 13.6.2011 Zhodnocení lesnické typologické databáze - analýza vztahů mezi lesní vegetací a stanovištěm Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.
Krečmerová, Pavlína 13.6.2011 Segmentace obrazů z optické mikroskopie pro podporu laboratorní diagnostiky vybraných chorob krve Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Svačinová, Jana 13.6.2011 Hodnocení parametrů signálu EKG při zátěžovém vyšetření koní prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Švihálková, Hana 13.6.2011 Aplikace shlukovacích metod na data klinických registrů RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.
Zoľáková, Alena 13.6.2011 Získávání znalostí v oblasti protinádorové chemoterapie z dat plátců zdravotní péče RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.
Cvanová, Michaela 8.2.2011 Matematické metody hodnocení genových polymorfismů v biomedicínském výzkumu doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.
Štěpánová, Radka 8.2.2011 Disease mapping: Renální karcinom v ČR zkoumaný metodami disease mappingu RNDr. Eva Gelnarová
Ihnatová, Ivana 16.6.2010 Implementácia metód pre meta-analýzu dát z microarray experimentov. Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Janoušová, Eva 16.6.2010 Moderní metody pro analýzu obrazových dat v neuropsychiatrickém výzkumu Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Littnerová, Simona 16.6.2010 Vliv časových a sezónních změn struktury společenstev makrozoobentosu na stabilitu biotické typologie profilů biomonitoringu RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Kadlecová, Pavla 18.6.2009 Analýza vlivu designu klinické studie a vstupních předpokladů na odhad velikosti vzorku Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.
Kohút, Lukáš 18.6.2009 Metody práce s referenčními daty v biomonitorovacích programech: hledání referenčních bodů, pravděpodobnostní skórování lokalit a vývoj indikačních modelů RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Košťálová, Tereza 18.6.2009 Modifikace Mayfieldovy metody v hodnocení hnízdní úspěšnosti ptáků RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D.
Májek, Ondřej 18.6.2009 Role statistického zpracování dat v organizovaných programech sekundární prevence zhoubných nádorů doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.
Klapka, Radim 19.6.2007 Klasifikace biologických dat v referenčních modelech biomonitoringu RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Kühnová, Jitka 19.6.2007 Modely dravec-kořist a jejich počítačové simulace doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
Neuvirtová, Lucie 15.6.2006 Epidemiologické analýzy dat onkologických pacientů se zaměřením na modelování časových trendů (aplikace na diagnózu rakoviny prsu) RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Šlégrová, Zuzana 15.6.2006 Zhodnocení prognostického potenciálu vyšetření magnetickou rezonancí u pacientů s roztroušenou sklerózou Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.
Štícha, Michal 15.6.2006 Vývoj modelu hodnotícího závažnost proteino-energetické malnutrice u chronicky nemocných pacientů doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.
Talianová, Martina 15.6.2006 Horizontální genový transfer mezi Silene latifolia a jejím bakteriálním patogenem Ralstonia solanacearum RNDr. Bohuslav Janoušek, Ph.D.
Burešová, Lucie 7.6.2005 Cirkulární statistika v testech orientačního chování zvířat doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Koča, Jaroslav 7.6.2005 Aplikace Bayesovské statistiky v designu a hodnocení klinických studií Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.
Ovesná, Petra 7.6.2005 Hodnocení výsledků serologické metody při vyšetření skupinových vlastností ABO ve slinách prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc.
Pavlík, Tomáš 7.6.2005 Statistická analýza dat získaných z DNA mikročipů RNDr. Marie Budíková, Dr.
Matoušková, Petra 24.9.2004 Příspěvek biomatematiky a počítačových simulací k modelování cytokinetiky a růstu buněčných nádorových populací doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.
Budinská, Eva 7.6.2004 Využití statistických metod při molekulární cytogenetické analýze genetických patologických stavů doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Bureš, Petr 7.6.2004 Aplikace nelineárních modelů při parametrizaci křivek dávka-odpověď: metodická studie pro biologické a klinické experimenty doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.
Černá, Lenka 7.6.2004 Využití neuronových sítí pro klasifikaci vegetace prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Glücksmannová, Radka 7.6.2004 Ověření statistických metod při hodnocení biologických dat v klinických studiích RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D.
Gregor, Petr 7.6.2004 Moderní metody optimalizace designu klinických studií Mgr. Adam Svobodník
Kubošová, Klára 7.6.2004 Dynamický věkově-strukturovaný model pro populační fluktuace hrabošovitých hlodavců MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
Králová, Dana 7.6.2004 Stochastické a na niku orientované modely struktury různých biologických společenstev - příspěvek biomatematiky doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU