Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Rigorózní řízení

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul magistr, mohou vykonat v oblasti studia matematické biologie státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje akademický titul "doktor přírodních věd" (ve zkratce "RNDr." uváděné před jménem).

Rigorózní řízení se řídí Studijním a zkušebním řádem MU (článek 34–37) a Opatřením děkana PřF MU č. 1/2007.

Přihlášení k rigorózní zkoušce probíhá písemně. Náležitostmi přihlášky jsou: uvedení oboru rigorózní zkoušky, úředně ověřené kopie dokladů o studiu (s výjimkou studia absolvovaného na MU po 1. lednu 1998), přehled odborné činnosti uchazeče v oboru rigorózní zkoušky, seznam případných uveřejněných výsledků, nebo výsledků přijatých k uveřejnění. Součástí přihlášky je rigorózní práce ve trojím vyhotovení a její předchozí zadání v IS MU a doklad o úhradě poplatku za rigorózní řízení.

Rigorózní zkouška se skládá ze dvou předmětů: biologie a matematika. Náplň obou předmětů rigorózní státní závěrečné zkoušky odpovídají tématům státní závěrečné zkoušky uzavírající magisterské studium.

Rigorózní práce

Rigorózní práce musí obsahovat původní výsledky nebo originální zpracování ucelené části problematiky oboru matematické biologie, případně s ní souvisejících oblastí biologie, matematiky, biostatistiky, aplikované informatiky a biomedicíny, a to na úrovni, která odpovídá publikačnímu standardu v těchto oborech.

Rigorózní práce může mít formu souboru uveřejněných prací uchazeče, nebo prací přijatých k uveřejnění, který uchazeč opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem.

Práce se předkládá elektronicky prostřednictvím IS MU a ve třech tištěných vyhotoveních. Práce musí dále splňovat tyto požadavky:

  • Desky a titulní strana rigorózní práce musí mít jednotnou úpravu, práce musí mít jednotný formát obvyklý na přírodovědecké fakultě MU a všechny exempláře musí být vyvázány v nerozebratelné vazbě – viz Pokyny pro vypracování bakalářských, magisterských a rigorózních prací na PřF MU (Opatření děkana PřF MU 1/2012) (PDF soubor, dokument přístupný v IS MU)
  • Předkládá-li uchazeč k obhajobě výsledky kolektivní vědecké práce, na níž se autorsky podílel, musí být v práci zřetelně vyznačeny ty její části, které on zpracoval. V tomto případě musí práce obsahovat prohlášení spoluautorů, potvrzující u označených částí práce autorství uchazeče a zhodnocující jeho podíl.

Komise pro státní rigorózní zkoušku z oboru matematická biologie

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU