Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Popis a cíle projektu

Hlavním cílem projektu je další kvalitativní rozvoj akreditovaného studijního oboru matematická biologie, který je součástí programu biologie na PřF MU v návaznosti na výuku předmětů zajišťovaných IBA MU pro studenty dalších studijních programů a oborů MU a v součinnosti IBA MU jako garantujícím pracovištěm oboru s dalším kmenovým ústavem PřF MU-Ústavem matematiky a statistiky, profilujícím oborové studium a ve spolupráci s ÚBMI FEKT VUT v Brně, kteří garantuje studijní program biomedicínská technika a bioinformatika, příp. s pracovníky ÚPT AV ČR (podpora spolupráce VŠ, jejich součástí a relevantních partnerů).

Dílčí cíle projektu

  1. Zvýšení kvality výuky v bakalářském i magisterském stupni oboru, především modernizací náplně a formy studijních materiálů jejich diverzifikací a modularizací a využitím principů přípravy studijních materiálů pro distanční vzdělávání; příprava nových a inovace volitelných předmětů, rozšiřujících oblasti studia oboru, opět inspirovanými řešením praktických problémů souvisejících s odbornou činností zúčastněných pracovišť (povinná aktivita A a B výzvy; podpora diverzifikace).
  2. Internacionalizace studia a z toho vyplývající zvýšení jazykových kompetencí studentů zejména oboru matematické biologie jednak zavedením a podporou předmětů přednášených zahraničními učiteli v angličtině, jednak organizací letních škol se zahraničními přednášejícími, jejichž náplň bude orientována na aktuální problémy a metody analýzy biologických dat (povinná aktivita C výzvy, doplňkové aktivity-podpora intersektorální mobility akademických pracovníků; podpora internacionalizace).
  3. Zvýšení pedagogických i jazykových kompetencí pedagogů ze zúčastněných řešitelských pracovišť (doplňková aktivita výzvy).
  4. Vytvoření kontaktního prostředí mezi studenty oboru a potenciálními zaměstnavateli (exkurze, informace na webovém portálu).
  5. Vytvoření e-learningového portálu Matematická biologie, jako základního média pro publikaci studijních textů nově vytvořených modulů.

Zdůvodnění potřebnosti

Výuka oboru matematická biologie, je z velké části realizována předměty s minimální dotací praktické výuky, což bylo a je důsledkem skladby výuky, která kombinuje dvě teoretické discipliny (matematika, biologie) s předměty zaměřenými na aplikaci analýzy dat. Kombinace těchto tří směrů s kreditovými limity podle předpisů PřF MU vedla při vytváření skladby oborových předmětů k důrazu na teoretickou výuku, což vede ke stálým návrhům ze studentských anket na posílení praktické výuky oboru. Dále, učitelé IBA MU kontinuálně poukazují, že studentům schází schopnost integrovat poznatky získávané z jednotlivých předmětů. Z těchto dvou faktů vyplývá zaměření náplně projektu-jednak na posílení praktické části výuky, jednak na tvorbu studijních materiálů, které by dokázaly spojovat poznatky z více disciplin. Druhého z obou aspektů dosáhnou řešitelé tvorbou modulů elearningových studijních materiálů spojujících náplň více předmětů (teoretických i praktických), prvního pak formou učebních textů, vycházející z doporučení pro tvorbu učebnic pro potřeby distančního vzdělávání, což studentům umožní seznámit se s řešením praktických problémů samostudiem v návaznosti na prezenční přednášky. Vzhledem k tomu, že IBA MU není primárně pedagogickým, nýbrž vědecko-výzkumným pracovištěm MU, řešícím praktické úlohy analýzy dat pro MZd ČR, odborné společnosti ČLS JEP a další zdravotnická zařízení, resp. složky státní správy, vyplývá zavádění nových předmětů přímo z potřeb odborné činnosti pracovníků IBA (zejména navrhovaná orientace na analýzu genomických a proteomických dat). Předpokládanou modularizací výuky a tomu odpovídající pokračující diverzifikací studijního oboru naplňuje projekt Dlouhodobý
záměr rozvoje MU a současně úzce souvisí s tendencemi EU v oblasti elektronizace zdravotnické péče (eHealth) a péče o životní prostředí (eEnvironment). Výuka na VŠ je dominantně zajišťována odborníky bez pedagogického vzdělání, což vyžaduje nápravu alespoň formou krátkodobého pedagogického kurzu.

Projekt přispěje k tvorbě pěti modulů studijních materiálů, primárně v elektronické hierarchické formě, které poskytnou e-learnigové studijní texty, umožňující studovat danou látku v širších vzájemných souvislostech a na praktických příkladech. Forma vycházející ze zásad distančního vzdělávání, na jejíž realizaci se budou významně podílet i studenti oboru, umožní po ověření v některých případech zefektivnit výukový proces, např. na Lékařské fakultě MU zavedením některých forem sledovaného samostudia. Navrhovatelům projektu není známo, že by v současné době existovaly dostupné studijní materiály s tímto obsahem a v této formě. Tvůrčí spolupráce pracovníků IBA MU (aplikační orientace) a ÚMS PřF MU (teoreticky matematická orientace) nepochybně přinese nové pohledy na tvorbu studijních materiálů pro daný obor.

Modul zabývající se metodami analýzy genomických a proteomických dat reaguje na aktuální bouřlivý rozvoj dané discipliny, která je zahrnuta do výuky Matematické biologie jen na základní úrovni a vytvoří prostředí pro její kontinuální rozvoj v budoucnosti. Tato diverzifikační profilace studia přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů studia.

Předměty zajišťované externí formou rozšíří nabídku předmětů, zaměřených na témata, která nepochybně patří do oblasti matematické biologie, ale na něž se pracovníci MU zatím profesně nespecializují. Tato forma spolupráce rovněž vytvoří podmínky pro užší spolupráci mezi pracovišti MU a externích institucí. V případě anglicky hovořících přednášejících, účast ve výuce zvýší jazykové kompetence studentů. Integrace informací (edukačních i aplikačních) z oblasti matematické biologie v rámci jednoho e-learningového portálu.

V prostředí MU je inovativní i snaha o kontinuální rozvoj pedagogických kompetencí VŠ učitelů. Tento trend nepochybně přispěje ke stabilnějšímu personálnímu zázemí učitelského týmu na obou spolupracujících pracovištích.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU