Letní školy

Prediktivní modelování v onkologii

12.–14. září 2023, Rakvice

18. ročník letní školy matematické biologie představil datové zdroje, metodiku a postupy prediktivního modelování v onkologii, které tvoří komplexní informační základnu pro hodnocení vývoje a výsledků onkologické péče v ČR. Predikce v onkologii zahrnuje modelování hlavních epidemiologických charakteristik zhoubných novotvarů, jako je incidence, prevalence a přežití pacientů, i modelování budoucích potřeb zdravotní péče o onkologické pacienty, zejména z hlediska spotřeby nákladných léčiv. Letní škola zahrnovala přednášky a zejména workshopy, při kterých studenti v rámci týmové spolupráce analyzovali data vybraných onkologických diagnóz.

Otevřená data a jejich význam ve zdravotnictví a biomedicíně

7. září 2022, Brno

Letošní letní škola matematické biologie byla věnována oblasti, která se během pandemie COVID-19 stalo, možná trochu nečekaně, jedním z klíčových témat komunikace mezi odbornou veřejností i směrem k veřejnosti laické: otevřeným datům a jejich významu ve zdravotnictví a biomedicíně.

Epidemiologie COVID-19

6.–8. září 2021, Buchlovice

Strategie problem-based learning a team-based learning ve výuce biomedicíny a přírodních věd

10.–12. září 2019, Rakvice

Letní škola byla pořádána v rámci projektu TELSON, který je zaměřen na různé přístupy k praktické výuce. Účastníci měli možnost pracovat v týmech a řešit reálné problémy za dozoru pedagogů se zkušenostmi s metodologií screnario-based learning a virtuálních scénářů.

Analýza klinických a epidemiologických dat: od přípravy dat až po vizualizaci výsledků

11.–12. září 2018, Rakvice

Letní škola byla zaměřena prakticky tak, aby si studenti jednotlivé metodické přednášky rovnou vyzkoušeli při řešení zadaných úloh s tematickým zaměřením na oblast analýzy klinických dat. Celý program byl sestaven ze čtyř workshopů, kde si studenti v rámci týmů vyzkoušeli různé možnosti analýzy souboru pacientů s kolorektálním karcinomem – epidemiologické modelování, identifikaci nákladných pacientů, hodnocení dostupnosti screeningového programu – i následnou vizualizaci vlastních výsledků.

Zpracování, vizualizace a dolování dat z pohledu rozhodovacích procesů

13.–14. září 2017, Telč

Třináctý ročník letní školy byl zaměřen na oblast dolování dat z různých informačních zdrojů, jejich efektivní zpracování a následnou vizualizaci na webu. Cílem akce bylo poskytnout posluchačům komplexní pohled na proces vytěžování informací z datových podkladů a v praxi upozornit na možná úskalí při řešení projektů. Program LŠ byl složen z několika tematických bloků v podobě diskusních panelů, edukačního semináře, pracovních workshopů a přednáškových sekcí.

Národní zdravotnická statistika – metodika, výsledky a jejich prezentace

14.–15. září 2016, Brno

Dvanáctý ročník letní školy se věnoval problematice národní zdravotnické statistiky, kterou řeší tým Společného pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU. Účastníkům byl zejména představen Národní zdravotnický informační systém (NZIS), jeho základní principy a rozsah, od sledování porodnosti, ukazatelů populačního zdraví až po sledování příčin úmrtí občanů České republiky. Dále byl prezentován význam a využitelnost NZIS pro mezinárodní srovnání, informační technologie a ochrana dat v NZIS, nejdůležitější registry a klasifikační systémy.

Předzpracování dat v databázových systémech a v systému R, algoritmizace a programovací nástroje pro zpracování dat

16.–18. září 2015, Brno

V tomto ročníku letní školy byl kladen důraz na praktická cvičení zpracování reálných "nepředzpracovaných" dat, která vyžadují před analytickým zpracováním řádné pročištění a transformace. To je velmi důležité pro pochopení, zefektivnění a usnadnění práce s těmito daty. Na začátku letní školy byl představen příkladový biomedicínský problém s hypotézami a požadovanými výstupy analýzy a sadou datových souborů pro zpracování. Tyto soubory dat byly použity napříč všemi přednáškami s praktickým procvičením na osobních počítačích účastníků.

Analýza a zpracování obrazových dat v neurovědách

9.–12. září 2014, Ochoz u Brna

Jubilejní desátá letní škola matematické biologie byla zaměřena na analýzu a zpracování obrazových dat v neurovědách. Vedle standardních přednášek zahrnovala i praktická cvičení s programy na zpracování obrazových dat.

Stochastické modelování v epidemiologii

10.–13. září 2013, Podlesí u Sněžného

Epidemiologie má v klinickém výzkumu nezastupitelnou roli a pomáhá nám lépe pochopit mnohé procesy a spojitosti, který by jinak zůstaly neodhaleny. Mezi hlavní pomocníky v tomto směru patří stochastické modely, které byly hlavní náplní devátého ročníku letní školy.

Od analýzy genomických dat ke klinické aplikaci – příkladové studie

12.–15. září 2012, Mikulov

Osmý ročník letní školy byl zaměřen na zpracování genomických dat, díky nimž lze mnohem lépe pochopit biologické procesy a principy evoluce, nalézat nové biomarkery i objevovat nové možnosti léčby.

Biodiverzita od genetiky po geografii a od matematiky po management

15.–17. září 2011, Lednice

Hlavním tématem sedmé letní školy byly metody hodnocení diverzity a jejich využití v různých biologických oborech, od genetiky až po geografickou distribuci organismů, a propojení s dalšími disciplínami, jak je matematika nebo ochrana životního prostředí.

Deterministické a stochastické modelování v biologii a medicíně

23.–25. září 2010, Lednice

Téma šestého ročníku bylo zvoleno s ohledem na blízkost modelování v biologii a medicíně k matematické a statistické teorii. Účastníci získali teoretický přehled i dovednosti u klíčových modelovacích, numerických a výpočetních metod, stejně jako povědomí o jejich výhodách i omezeních.

Analýza klinických a biomedicínských dat v mezioborovém pojetí

21.–23. května 2009, Brno

Statistické metody pro genetická a molekulární data

29.–31. května 2008, Brno

Zpracování a analýza dat o biodiverzitě: od genomické diverzity ke struktuře ekosystémů

13.–15. srpna 2007, Mikulov

Prediktivní modelování a ICT v environmentální epidemiologii

11.–13. září 2006, Brno

Matematická biologie

4.–5. září 2005, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info