Pro zájemce o studium

Matematická biologie a biomedicína je profesní a vědecký obor zabývající se využitím matematických přístupů v biologickém a medicínském výzkumu. Jeho silnou stránkou je mezioborovost, která poskytuje studentům přehled v různých oblastech přírodních věd a umožňuje pochopení širších biologických, epidemiologických i environmentálních souvislostí na jedné straně a rozvoj matematických, analytických a informatických dovedností na straně druhé. Studijní program spojuje teoretické poznatky, analytické postupy a praktické aplikace matematických metod a algoritmizace v řešení konkrétních problémů a otázek aplikovaného výzkumu. Ty zahrnují například analýzu biomedicínských dat, konstrukci výpočetních modelů pro biologické systémy a návrh počítačových systémů, které pomáhají biologům a lékařům spravovat a vyhodnocovat data o experimentech a pacientech.

Epidemiologie a modelování

Specializace Epidemiologie a modelování se zaměřuje na vysvětlování a modelování faktorů spojených s vlastnostmi a chováním jedinců, populací, společenstev i životního prostředí. Příklady výzkumných otázek zahrnují identifikaci rizikových faktorů vzniku a vývoje závažných onemocnění, modelování fyziologických funkcí zvířat i člověka, analýzu obrazových dat pacientů s psychickými poruchami, hodnocení vlivu podmínek prostředí na jeho druhovou rozmanitost či prostorové modelování vegetační skladby.

Biomedicínská bioinformatika

Specializace Biomedicínská bioinformatika vás naučí odpovídat na biologické a klinické otázky prostřednictvím analýzy komplexních dat molekulárně-biologických experimentů. Můžete tak hodnotit genovou aktivitu buněk a tkání, modelovat genové a proteinové interakce a signální dráhy, navrhovat algoritmy pro identifikaci změn genetické informace či modelovat fylogenetický vývoj různých organismů.

Formy studia

  1. Bakalářský studijní program je tříletý a je navržen tak, aby absolvent získal základní znalosti v oborech biologie, matematika a informatika a zároveň byl schopen samostatné práce v modelování a analýze biologických systémů.
  2. Studium magisterského programu Matematická biologie a biomedicína navazuje na stejnojmenný bakalářský program, prohlubuje biologické, matematické a informatické znalosti studentů a umožňuje jim se dále profilovat v jedné ze dvou specializací.

Přijímací řízení do studijních programů MU se podávají výhradně elektronickou formou prostřednictvím informačního systému MU.

Uplatnění absolventů

Jako studenti a následně absolventi budete schopni samostatně řešit problémy od úvodního návrhu studie a správy dat až po matematický model, jeho algoritmizaci, implementaci a vyhodnocení včetně pochopení biologické podstaty a interpretace výsledků. Jako absolventi magisterského programu Matematická biologie a biomedicína můžete také po splnění podmínek přijetí pokračovat v libovolném doktorském studiu, zejména na Přírodovědecké nebo Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Dále naši absolventi nachází uplatnění zejména v následujících oblastech:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info