Pro studenty

Plány studia

Studijní plány programu Matematická biologie a biomedicína jsou dostupné na webových stránkách přírodovědecké fakulty dle toho, zda se jedná o bakalářské nebo navazující magisterské studium (viz níže). Zapsaní studenti se dále řídí studijními šablonami v informačním systému MU.

Bakalářský studijní program

Bakalářský studijní program je tříletý a je navržen tak, aby absolvent získal základní znalosti v oborech biologie, matematika a informatika a zároveň byl schopen samostatné práce v modelování a analýze biologických systémů. Cílem praktické části výuky a vypracování bakalářské práce je časný nástup praktických dovedností a klíčových znalostí potřebných ke zpracování, analýze a interpretaci dat. Kromě povinných předmětů tvořících jádro oboru si studenti ke splnění studijních povinností zapisují a studují další volitelné (doporučené) předměty zejména podle zaměření bakalářské práce.

Studijní plány obou specializací

Magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program prohlubuje biologické, matematické a informatické znalosti studentů a umožňuje jim se dále profilovat v jedné ze dvou specializací. Studenti si v návaznosti na znalosti a dovednosti získané během bakalářského studia, rozšíří teoretické znalosti i aplikační dovednosti týkající se zejména podstaty matematických metod, analytických postupů a algoritmizace používaných při analýze a modelování dat aplikovaného výzkumu v biologii a medicíně. Spolupráce studentů na projektech a systematické vzdělávání v analýze biologických a klinických dat s využitím moderních metod připraví studenty k samostatné výzkumné činnosti a k profesi analytika dat nebo datového vědce.

Studijní plány obou specializací

Výukové materiály

Výukové materiály

V rámci projektů OPVK Víceoborová inovace studia matematické biologie a Interdisciplinární rozvoj studijního oboru matematická biologie vznikly elektronické i tištěné studijní materiály.

E-learningová učebnice

Elektronické studijní podklady vznikly ve spolupráci dvou pracovišť, IBA LF MU a ÚMS PřF, které se podílejí na výuce předmětů studijního programu. Celkem bylo vytvořeno pět modulů navzájem souvisejících studijních oblastí. Podklady jsou připraveny v hierarchické formě a respektují zásady pro distanční vzdělávání.

Přejít na výukový portál

 

Tištěné učebnice

Artificial Intelligence
Milan Blaha
.pdf 2 MB
Analýza a klasifikace dat
Jiří Holčík
.pdf 4 MB
Signály, časové řady a lineární systémy
Jiří Holčík
.pdf 4 MB
Environmentální informační systémy
Jiří Hřebíček, Miroslav Kubásek
.pdf 8 MB
Úvod do matematického modelování s využitím Maple
Jiří Hřebíček, Zdeněk Pospíšil, Jaroslav Urbánek
.pdf 2 MB
Vědecké výpočty v matematické biologii
Jiří Hřebíček, Miroslav Kubásek, Lukáš Kohút, Luděk Matyska, Lucia Tokárová, Jaroslav Urbánek
.pdf 3 MB
Statistické hodnocení biodiverzity
Jiří Jarkovský, Simona Littnerová, Ladislav Dušek
.pdf 3 MB
Vícerozměrné statistické metody v biologii
Danka Haruštiaková, Jiří Jarkovský, Simona Littnerová, Ladislav Dušek
.pdf 1 MB
Rozhodovací stromy a lesy
Klára Komprdová
.pdf 1 MB
Biostatistika
Tomáš Pavlík, Ladislav Dušek
.pdf 1 MB
Lineární a adaptivní zpracování dat
Daniel Schwarz
.pdf 2 MB
Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Bakalářský stupeň

Bakalářská státní závěrečná zkouška se skládá ze čtyř částí, v případě prvních tří se jedná o písemnou zkoušku, v případě čtvrté pak o ústní obhajobu závěrečné práce:

 1. Biologie - tematické okruhy biologické části SZZ jsou zaměřeny na ověření znalostí z oblasti buněčné biologie, fyziologie, genetiky a molekulární biologie (stáhnout podklady, pdf, 130 kB).
 2. Matematika a statistika - tematické okruhy matematické části SZZ jsou zaměřeny na ověření znalostí z oblasti matematické analýzy, lineární algebry, pravděpodobnosti a statistiky, vícerozměrných statistických metod a základních principů matematického modelování (stáhnout podklady, pdf, 150 kB). K dispozici je i ukázková písemná práce z matematiky (stáhnout ukázku, pdf, 200 kB).
 3. Specializační část SZZ – v případě specializace Epidemiologie a modelování je zaměřena na ověření znalostí z oblasti epidemiologie a epidemiologických studií (stáhnout podklady, pdf, 130 kB); v případě specializace Biomedicínská bioinformatika je zaměřena na ověření znalostí z oblasti bioinformatiky a základních metod pro hodnocení a interpretaci dat z molekulárně biologických experimentů (stáhnout podklady, pdf, 130 kB)
 4. Obhajoba bakalářské práce

Magisterský stupeň

Magisterská státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí, v případě prvních dvou se jedná o ústní zkoušku, v případě třetí pak o ústní obhajobu závěrečné práce:

 1. Matematika a statistika - tematické okruhy matematické části SZZ jsou zaměřeny na ověření základních i pokročilých znalostí z oblasti matematické statistiky, vícerozměrných metod a matematického modelování (stáhnout podklady, pdf, 110 kB).
 2. Specializační část SZZ – v případě specializace Epidemiologie a modelování je zaměřena na ověření znalostí z oblasti fyziologie, vzniku a rozvoje vybraných poruch a onemocnění, epidemiologie, epidemiologických a klinických studií a pokročilých metod pro hodnocení vztahů mezi sledovanými charakteristikami jedinců a populací (stáhnout podklady, pdf, 260 kB). V případě specializace Biomedicínská bioinformatika je tato část SZZ zaměřena na ověření znalostí z oblasti molekulární biologie, genetiky, bioinformatiky a pokročilých analytických metod pro hodnocení a interpretaci dat z vysoce výkonných technologií biomedicínských experimentů (stáhnout podklady, pdf, 260 kB).
 3. Obhajoba diplomové práce

Komise pro státní závěrečné zkoušky

 • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. – předseda
 • prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. – alternující předseda
 • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
 • prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.
 • prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
 • doc. Mgr. Natália Martínková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Zdeněk Valenta, M.Sc., M.S., Ph.D.
 • doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
 • doc. Ing. Vlad Popovici, Ph.D.
 • RNDr. Tomáš Pavlík, PhD.
 • RNDr. Danka Haruštiaková, PhD.
 • RNDr. Marie Budíková, Dr.
 • RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
 • MUDr. Martin Bobák, Ph.D., M.Sc.
 • Mgr. Hynek Pikhart, Ph.D., M.Sc.
 • Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Rigorózní řízení

Rigorózní řízení

Další možností je vykonání státní rigorózní zkoušky, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím složení se uděluje akademický titul „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem). Rigorózní řízení se řídí pokyny na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info